شما می توانید یک خط اختصاصی برای خودتان داشته باشید و با خط خودتان پیامک ها را ارسال نمایید